Vidaus tvarkos taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios UAB “KRETINGOS ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS (toliau „Centras“) vidaus tvarkos taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato pacientų kreipimosi į Centrą tvarką, paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas, Centro pacientų teises ir pareigas, informacijos pateikimą apie pacientus, taip pat reglamentuoja kitus su paslaugų teikimu Centre susijusius klausimus.

1.2. Centro darbuotojų teises ir pareigas taip pat nustato darbuotojų darbo sutartys, darbuotojų pareiginės instrukcijos, Centro darbo tvarkos taisyklės, Centro teikiamų paslaugų kokybės valdymo dokumentai, kiti teisės aktai, norminiai bei vidaus dokumentai.

1.3. Centro pacientų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, paciento atmintinė bei kiti Centro norminiai ir vidaus dokumentai.

 1. Centro teikiamos paslaugos, nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka

2.1. Vykdydamas veiklą,  Centras teikia sveikatos priežiūros paslaugas, numatytas Centro licencijose ir apibūdintas Centro paslaugų nomenklatūroje (toliau „Paslaugos“). Šių paslaugų nomenklatūra ir asortimentas prieinami pacientams susipažinti.

2.2. Vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka Centras visiems pacientams teikia nemokamą būtinąją medicinos pagalbą. Kreipiantis į Centrą dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas ar išankstinė registracija neprivalomi.

2.3. Būtinoji medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu Centre nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei Centras pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios medicinos pagalbos suteikti negali, jis turi informuoti apie tai pacientą ir užtikrinti, kad pacientas kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.

2.4. Centro pacientams, prisiregistravusiems Centre nuolatinei sveikatos priežiūrai, paslaugų išlaidos visiškai ar iš dalies apmokamos Teritorinės ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų pagal šios kasos bei Centro sudarytą sutartį.

2.5. Centro pacientai, kurie nėra prisiregistravę Centre nuolatinei sveikatos priežiūrai, taip pat pacientai, kuriems suteiktų Paslaugų išlaidas tik iš dalies apmoka teritorinė ligonių kasa iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, sumoka paslaugų kainą arba atitinkamą jos dalį, vadovaujantis paciento ir Centro  sudarytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutarties sąlygomis bei tvarka.

2.6. Centras turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas, jei paciento veiksmai ir (arba) elgesys pažeidžia Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas paciento pareigas, prieštarauja gydytojo profesinės etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar gydytojo, ar slaugytojo  gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

 1. Pacientų kreipimosi į Centrą tvarka

3.1. Centras atitinkamai pagal savo licencijas teikia ambulatorines , būtinąsias ir planines, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių bei mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  

3.2. Norėdami gauti informaciją apie Centre teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, juridiniai ir fiziniai asmenys turi galimybę šią informaciją sužinoti Centro  registratūroje, informaciniuose stenduose,  taip pat gali žodžiu arba raštu kreiptis į Centrų administraciją bei gydančius gydytojus.

3.3. Pacientai Centre priimami 8.00–19.00 val. pirmadieniais–penktadieniais (darbo dienomis).

3.4. UAB „Kretingos  šeimos medicinos centras“ nedarbo metu, pacientams, prisirašiusiems pas šeimos gydytojus, būtinoji ir skubi medicinos pagalba teikiama Kretingos ligoninės priėmimo skyriuje adresu Žemaitės al. 1, Kretinga.

3.5. Pacientas, ketinantis atvykti pas Centro sveikatos priežiūros specialistą, privalo iš anksto užsiregistruoti, paskambinęs Centro  telefonais arba tiesiogiai atvykęs į Centrą. Pacientai registruojami Centro darbo metu. Centro darbo laikas nurodomas informacinėje lentoje ir internete adresu www.seimosmedicina.lt

3.6. Pacientas, paskirtu laiku atvykęs į Centrą, turi pateikti Centro registratūros darbuotojai(-ui) pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o tuo atveju, jeigu pacientas draustas – dokumentą, patvirtinantį paciento draustumą privalomuoju ar savanorišku sveikatos draudimu.

3.7. Pacientų konsultacijos vyksta Centro direktorės įsakymais nustatyta tvarka.

3.8. Registracijos metu:

3.8.1. pacientui suteikiama informacija apie Centre dirbančius sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, Centre teikiamas paslaugas ir kainas;

3.8.2. su pacientu sudaroma asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartis, kurios pagrindu Centras teikia Paslaugas;

3.8.3. pacientui pageidaujant jis supažindinamas su Centro vidaus tvarkos taisyklėmis, paciento atmintine, kitais Centro vidaus dokumentais;

3.8.4. užvedami nauji paciento medicinos dokumentai arba padaromi atitinkami įrašai esamuose medicinos dokumentuose apie apsilankymą pas Centro sveikatos priežiūros specialistą.

3.9. Jei pacientas užsiregistravo pas specialistą konkrečiam priėmimo laikui, Centras turi teisę pakeisti šį laiką savo iniciatyva, pranešdami apie tai pacientui telefonu ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki planuoto priėmimo (apsilankymo) pradžios.

 1. Pacientų teisės ir pareigos Centre

4.1. Centre pacientai naudojasi visomis teisėmis, numatytomis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, taip pat kituose teisės aktuose numatytomis teisėmis. Centro pacientų teisės negali būti varžomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

4.2. Kiekvienas Centro pacientas turi teisę į jo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir Centro personalo pagarbų elgesį, teikiant Paslaugas pacientui. Kiekviena intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, turi būti atliekama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

4.3. Centre pacientui turi būti pateiktas jį gydančio gydytojo vardas, pavardė, pareigos ir informacija apie kvalifikaciją. Pacientas turi būti supažindintas su šiose Taisyklėse bei pacientų atmintinėje nustatytomis paciento teisėmis ir pareigomis.

4.4. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Centre teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija pateikiama Centro interneto svetainėje ir (arba) Centro registratūroje, taip pat Pacientą gydančio gydytojo.

4.5. Pacientai, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, gali būti gydomi arba jiems teikiama kita sveikatos priežiūra, tik kai yra jų rašytinis sutikimas. Sveikatos priežiūra nepilnamečiams pacientams iki 16 metų teikiama, kai yra jų atstovų sutikimas, išskyrus atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento interesams.

4.6. Kai, laikantis sveikatos priežiūros normų, yra galimybė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas, pacientas turi būti supažindintas su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Pacientų, įskaitant nepilnamečius pacientus nuo 16 iki 18 metų, pasirinkimas įforminamas raštu. Šį pasirinkimą Pacientas patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka bei pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos bei gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

4.7. Prieš prašant paciento sutikimo, pacientui (jo atstovui) išaiškinami intervencijos į paciento sveikatą tikslas, pobūdis, padariniai ir pavojai. Sutikimas dėl Paslaugų, kurių teikimas nėra sutartas pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartį, patvirtinamas paciento (jo atstovo) parašu paciento ambulatorinėje kortelėje.

4.8. Naudodamasis savo teisėmis Centre pacientas privalo:

4.8.1. vykdyti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, šiose Taisyklėse, paciento atmintinėje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje bei kituose norminiuose dokumentuose nustatytas paciento pareigas;

4.8.2. kiek įstengdamas suteikti Centro sveikatos priežiūros specialistams informacijos ir pagalbos, kuri pagrįstai yra reikalinga, norinti suteikti kokybiškas Paslaugas bei nustatyti sveikatos sutrikimo priežastis;

4.8.3. vykdyti Centro sveikatos priežiūros specialistų nurodymus ir elgtis taip, kad paciento ar su juo susijusių asmenų netinkami veiksmai nesukeltų komplikacijų, neužtęstų ligos ar kitaip nepablogintų paciento sveikatos būklės;

4.8.4. Centro sveikatos priežiūros specialistui pareikalavus, atvykti į Centrą apžiūrai (konsultacijai, kontroliniam patikrinimui ir pan.);

4.8.5. išreikšti savo nuomonę, pageidavimus, nesutikimus ir atsisakymus raštu dėl teikiamų Paslaugų, diagnostikos bei gydymo metodų ir būdų, siuntimo į kitas gydymo įstaigas, taip pat dėl kitų su paciento gydymo procesu susijusių klausimų bei įteikti paminėtus pasirašytus dokumentus Centro administracijos atstovams ir patvirtinti savo vardu, pavarde bei parašu nesutikimą ir (arba) atsisakymą paciento ambulatorinėje kortelėje;

4.8.6. susilaikyti nuo viešų komentarų, įskaitant, bet neapsiribojant, radiją, televiziją, telekonferencijas, spaudą, internetą bei kitas masines informavimo priemones, apie Centro teikiamas Paslaugas, Centro sveikatos priežiūros specialistus, jų veiklą ir veiksmus, iš anksto negavus Centro rašytinio sutikimo, pasirašyto Centro vadovės bei patvirtinto Centro antspaudu, tokiems komentarams paskleisti;

4.8.7. nepažeisti kitų pacientų, Centro personalo bei kitų asmenų teisių ir laisvių, taip pat nekelti pavojaus šių asmenų gyvybei bei sveikatai.

4.9. Centras turi teisę atsisakyti suteikti naujas Paslaugas pacientui arba nutraukti esamų Paslaugų teikimą, jeigu pacientas pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai bei gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

 1. Pacientų SIUNTIMO į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka

5.1. Tuo atveju, jeigu Centre nėra objektyvių galimybių laiku suteikti pacientui reikiamų Paslaugų, Centras:

5.1.1. nukreipia pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, išrašę jam nustatytos formos siuntimą bei išsamiai paaiškinę tokio sprendimo pagrįstumą; arba

5.1.2. rekomenduoja papildomų tyrimų,  konsultacijų galimybę, išsamiai paaiškinę tokio sprendimo pagrįstumą.

 1. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos būklę teikimo, MEDICINOS DOKUMENTŲ, kitų dokumentų nuorašų darymo, išdavimo pacientui ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvarka

6.1. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Informuodamas apie gydymą gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo. Informacija pacientui turi būti pateikta atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Šios informacijos gavimo faktą ir jos suprantamumą pacientas privalo pažymėti pasirašydamas medicinos dokumentuose arba duodamas atskirą sutikimą (patvirtinimą).

6.2. Informacija telefonu apie paciento sveikatos būklę neteikiama. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma; jei yra nesutarimų tarp jų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais. Registruojant nepilnamečius pacientus, turi būti nurodyta, kas gali atstovauti tėvams tais atvejais, kai nepilnametis pacientas atvyksta į įstaigą be tėvų, arba kai gydytojas kviečiamas ligonį aplankyti namuose. Taip pat turėtų būti nurodoma, kam galima teikti informaciją apie nepilnamečių sveikatos būklę, jei nėra galimybės suteikti ją tėvams.

6.3. Pacientas turi teisę pagrįstai reikalauti, kad gydytojas ištaisytų, užbaigtų, panaikintų ir (ar) pakeistų netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, įrašytus į medicinos dokumentus. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu ar paciento pageidavimas pagrįstas, pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centro administraciją su šiame punkte išdėstytu prašymu. Galutinį sprendimą dėl paciento prašymo priima Centro gydytojų konsultacinė komisija.

6.4. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.

6.5. Informacija apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę neturi būti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento, įskaitant nepilnamečius nuo 16 iki 18 metų, valia turi būti aiškiai pareikšta asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutartyje ar patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Ši nuostata netaikoma, kai, informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti žalingų pasekmių ir tų pasekmių negalima išvengti, pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos pateikimą pacientui prieš jo valią pažymima paciento medicinos dokumentuose.

6.6. Centro darbuotojai privalo tvarkyti ir pildyti nustatytos formos bei rūšių pacientų medicinos dokumentus (ambulatorines korteles, kitus medicinos dokumentus), juos pildyti ir saugoti įstatymų nustatyta tvarka. Šiems veiksmams atlikti Centras gali samdyti trečiuosius asmenis arba sudaryti paslaugų teikimo sutartis su kitomis gydymo įstaigomis.

6.7. Centro raštvedyba tvarkoma lietuvių kalba. Medicinos dokumentai (ligos istorija, ambulatorinė kortelė, procedūrų paskyrimai ir kt.) pildomi lietuvių kalba. Ligos diagnozė, vaistų paskyrimai bei receptai gali būti rašomi ir lotynų kalba.

6.8. Centro duomenys apie paciento buvimą Centre, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones įrašomi į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos ir rūšių pacientų medicinos dokumentus. Visa informacija apie paciento buvimą Centre, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia.

6.9. Paciento pageidavimu turi būti pateikti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ligos istorijoje.

6.10. Pacientas turi teisę raštu kreiptis į Centro darbuotojus, kad paciento lėšomis būtų padarytos jo ligos istorijos ir (ar) kitų medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Gydytojas privalo paaiškinti pacientui įrašų jo ligos istorijoje prasmę.

6.11. Kitiems asmenims konfidenciali informacija gali būti suteikta tik turint rašytinį paciento sutikimą. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikta tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Kai pacientas yra praradęs sąmonę ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

 1. Paciento turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarka

7.1. Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai, pacientui pateikus nustatytos formos rašytinį prašymą, Paslaugų pacientui teikimo metu gali būti saugomi Centro patalpose. Centro teikiamos apsaugos Paslaugos yra neatlygintinos, Centras nėra profesionalūs saugotojai ir apsaugos paslaugas teikia tik siekdami sukurti komfortą pacientams.

7.2. Paciento pateikiamame nustatytos formos prašyme priimti saugoti jo dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ar pinigus nurodomas perduodamų saugoti daiktų kiekis, rūšis ir individualūs požymiai bei perduodamų saugoti pinigų suma. Pacientų prašymai priimti saugoti dirbinius iš brangiųjų metalų, brangius protezus ar pinigus registruojami nustatytos formos žurnale.

7.3. Prašymas Centrui pateikiamas dviem egzemplioriais, kurių vienas, pasirašytas kompetentingo Centro darbuotojo, grąžinamas pacientui. Kitas prašymo egzempliorius įdedamas į specialų voką, kartu su juo į voką sudedamos prašyme išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į užrakinamą stalčių. Po procedūros pacientui atnešamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo savo prašyme, jog vertybes atgavo. Pasirašytas paciento prašymas pridedamas prie medicinos dokumentacijos ir saugomas joje.

7.4. Prašymų priimti saugoti daiktus formą ir prašymų priimti saugoti daiktus registracijos žurnalo formą tvirtina Centro  direktorė. Centro  direktorė gali patvirtinti taisykles, detalizuojančias šiuose nuostatuose įtvirtintą pacientų turimų dirbinių iš brangiųjų metalų, brangių protezų ir pinigų registravimo bei saugojimo tvarką.

 1. Ginčų sprendimo tvarka

8.1. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo kaip paciento teisės, gali raštu kreiptis į Centro administraciją. Centro administracija per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjimo rezultatus. Nepatenkintas nagrinėjimu ir jo rezultatais pacientas gali kreiptis į kitas valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

8.2. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant Paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, kiti teisės aktai.

8.3. Jeigu yra ne tik Centro kaltė, bet ir pacientas nesilaikė savo pareigų bei Taisyklių ir kitų Centrų dokumentų, su kuriais buvo pasirašytinai supažindintas, nuostatų, ir tas pažeidimas arba paciento tyčia ar dėl didelio neatsargumo kiti atlikti veiksmai prisidėjo prie jo sveikatos pablogėjimo ar mirties, Centro atsakomybė už žalą mažinama, atsižvelgiant į paciento kaltės mastą.

 1. Darbų sauga

9.1. Centro darbuotojai privalo laikytis darbų saugą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų nuostatų, taip pat atitinkamų higienos ir medicinos normų reikalavimų. Kiekvieno Centro darbuotojo pareiga yra vykdyti Centro darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, su kuriais jie supažindinti ir apmokyti juos vykdyti, bei kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga bei sveikata, remiantis savo žiniomis ir vadovaujantis už darbuotojų saugą Centre atsakingų asmenų nurodymais.

9.2. Konkrečios darbuotojų pareigos saugant savo ir kitų darbuotojų sveikatą bei gyvybę nustatomos Centro darbuotojams, dirbantiems su darbo priemonėmis – darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose, kitiems Centro darbuotojams – pareigybės aprašymuose.

9.3. Pacientai privalo laikytis bendrųjų darbų saugą reglamentuojančių normų ir nedelsiant pranešti Centro darbuotojams apie aplinkybes, dėl kurių gali nukentėti kiti pacientai ar Centro darbuotojai.

 1. Darbo etika

10.1. Siekiant stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi etikos reikalavimų, ir spręsti iškilusias etikos problemas tarp darbuotojų bei tarp darbuotojų ir klientų, Centre yra sudaryta etikos komisija.

10.2. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais,  Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijomis, kitais teisės aktais bei etikos normomis ir šiais nuostatais.

10.3. Komisijos darbas organizuojamas Centro vadovo patvirtinta tvarka.

10.4. Komisijos uždaviniai ir funkcijos:

10.4.1. stebėti, kaip Centre laikomasi etikos normų ir aiškinti jų prasmę bei turinį;

10.4.2. priimti ir teikti Centro administracijai rekomendacijas etikos klausimais, sprendžiant  iškilusius ginčus, konfliktines situacijas tarp medikų ir pacientų bei jų artimųjų, tarp medikų, tarp medikų ir kitų Centro darbuotojų bei kitais atvejais;

10.4.3. dalyvauti  įstaigos administracijos darbe, sprendžiant etinius klausimus;

10.4.4. šviesti įstaigos sveikatos priežiūros specialistus, kitus darbuotojus, pacientus etikos klausimais;

10.4.5. dalyvauti rengiant  įstaigos vidaus dokumentus ir vertinti juos etikos požiūriu;

10.4.6. teikti rekomendacijas apie etiškai tinkamą ir teisingą pacientų atranką teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kai įstaigos galimybės yra ribotos. 

 1. ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

10.1. Centro administracijos darbo laikas 8–17 val. nuo pirmadienio iki penktadienio, pietų pertrauka 12–13 val.